جفت سرراهی

خونریزی سه ماهه سوم (۱)؛ جفت سرراهی

جفت سرراهی یک عارضه است و هنگامی رخ می‌دهد که جفت دهانه رحم زن باردار را کامل بپوشاند. در حالت معمول جفت از دهانه رحم فاصله دارد.